Salgs- & Leveringsbetingelser

Link til ODR-platformen i forbindelse med eventuelle klager finder du HER. Bemærk at dette kun gælder for forbrugere, ikke for virksomheder.

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelserne indeholder en række punkter, hvor Kunden stilles anderledes end efter den danske købelovs almindelige regler.

Opmærksomheden henledes i den forbindelse særligt på følgende:

3.   Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

5.   Forbehold for lagerføring

7.   Levering, leveringstid og risikoens overgang

9.   Ejendomsforbehold

10. Garanti og reklamation

13. Ansvarsfraskrivelse og -begrænsning

15. Force Majeure

Kunden opfordres til at gennemlæse salgs- og leveringsbetingelserne inden endelig ordre afgives.


1. Anvendelse

Betingelserne gælder for alle aftaler om salg af varer og ydelser, herefter ”Produkter”, fra Northcom A/S, CVR nr. 24 22 79 01 (herefter: ”Northcom”) med mindre andet aftales.


2. Aftalegrundlag

Sammen med Northcoms ordrebekræftelse udgør salgs- og leveringsbetingelserne det fulde aftalegrundlag imellem parterne, med mindre andre vilkår, såsom kundens indkøbsbetingelser, særlige vilkår skrevet på ordrer eller lignende udtrykkeligt anerkendes af Northcom på skrift som en del af aftalegrundlaget.

Senere ændringer og tillæg til ordrer eller andre fravigelser fra de gældende salgs- og leveringsbetingelser anses ligeledes kun for gældende, såfremt parterne skriftligt har aftalt dem.

Ved offentlige udbud eller lignende anvendes udbudsmaterialet som grundlag og Northcoms salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse som udfyldende ret, ved uklarheder eller mangler i dette materiale.


3. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Med mindre andet er angivet skriftligt, er et tilbud fra Northcom gældende i 5 hverdage fra datoen på tilbuddet. Kunden skal senest ved udløbet af denne frist skriftlig acceptere tilbuddet, før Northcom forpligtes af tilbuddet.

Northcom forbeholder sig ret til mellemsalg, hvorved tilbud kan bortfalde inden det er accepteret.

Såfremt ordrebekræftelsen afviger fra Kundens ordre ved tillæg, indskrænkning, eller forbehold og Kunden ikke vil acceptere disse ændringer, skal denne inden 8 hverdage meddele dette til Northcom. I modsat fald bindes Kunden af Northcoms ordrebekræftelse.


4. Annullering af afgivne ordrer

Fra tidspunktet, hvor der er indgået en endelig aftale ved enten Kundens accept af Northcoms tilbud eller Northcoms fremsendelse af ordrebekræftelse på baggrund af Kundens ordre, er ordren bindende.

Herefter kan ordren alene annulleres af Kunden, hvis Northcom accepterer dette. I forbindelse med annullering af ordrer forbeholder Northcom sig retten til at opkræve et annulleringsgebyr på 15% af ordrens total værdi.


5. Forbehold for lagerføring

Tilbud afgivet af Northcom vedrørende Produkter, der ikke er oplyst som værende på lager, afgives med forbehold for, at der ikke efter afgivelsen af tilbud sker ændring af bestemmelser for ind- og udførsel af varer eller andre forhold udenfor Northcoms kontrol, der væsentligt påvirker leverancen.

Optræder sådanne forhold kan Northcom tilbagekalde tilbuddet uden dette berettiger Kunden til at rejse krav af nogen art mod Northcom.


6. Tekniske oplysninger m.v.

Med mindre Northcom skriftligt indestår for funktionalitet eller lignende er det Kunden, der vælger Produkter og dermed er det Kunden alene, der bærer ansvaret for, om Kunden kan opnå de forventede resultater og funktionalitet, samt at ydelsen kan fungere i det relevante driftsmiljø.

Produktinformationer, illustrationer, tegninger og oplysninger om tekniske data, som f.eks. volumen, belastningsevne, ydeevne, oppetid, svartid og lignende i produktbeskrivelser, brochurer, PowerPoint præsentationer, på Northcoms hjemmeside m.v. er vejledende og baseres på leverandørens oplysninger, med mindre andet er angivet.

Såfremt der er tvivl om, hvorvidt et Produkt opfylder Kundens ønsker eller behov, opfordres Kunden til at søge dette afklaret med Northcom eller producenten inden endelig bestilling sker.


7. Levering, leveringstid og risikoens overgang

Northcom leverer de aftalte Produkter i henhold til FCA (INCOTERMS 2010), hvorefter Produkterne anses for leveret til Kunden straks Produkterne overdrages til fragtfører. Eventuelle skader og mangler efter overdragelse til fragtfører skal oplyses af kunden til fragtfører med det samme.

Leveringstidspunktet angivet i Northcoms tilbud og ordrebekræftelser er – med mindre andet er aftalt – forventet leveringstid, hvorfor Kunden ikke kan påberåbe misligholdelse, såfremt Northcom leverer efter den forventede leveringstid.

Med mindre andet er aftalt har Northcom ret til at levere før det forventede leveringstidspunkt.

Er det konkret aftalt, at der for levering af en leverance – eller en delleverance – er tale om et fast leveringstidspunkt kan Northcom udsætte leveringstidspunktet, såfremt Kunden ønsker ændringer i konfiguration, kravspecifikation eller lignende. Northcom kan ligeledes udsætte leveringstidspunktet, såfremt der foreligger forhold, der er omfattet af pkt. 15 i betingelserne. Kunden vil hurtigst muligt modtage et nyt leveringstidspunkt.

Ophæver Kunden en leveringsaftale som følge af, at der ikke er sket rettidig levering fra Northcom er Kunden alene berettiget til at modtage en eventuel forudbetaling retur. Kunden er således uberettiget til nogen form for erstatning eller andre misligholdelsesbeføjelser i forbindelse med manglende eller forsinket leverance.

Kan levering, som følge af Kundens forhold, ikke gennemføres, henstår Produkterne for Kundens regning og risiko på Northcoms lager. Northcom er berettiget til at opkræve lagerleje, få dækket omkostninger m.v.


8. Fakturering og betaling

Er der ikke angivet en sidste rettidige betalingsdag på fakturaen skal betaling ske ved levering. Ved overskridelse af betalingsfristen har Northcom ret at opkræve gebyrer og morarenter i henhold til rentelovens regler.

Ønskes en faktura sendt per post opkræver Northcom et gebyr på kr. 30 med tillæg af moms og porto per faktura. Ønsker Kunden at modtage faktura per mail eller elektronisk til EDI nr. skal Kunden orientere Northcom om dette. Der er ikke administrationsgebyr på elektroniske fakturaer.

Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen ved krav, der vedrører andre retsforhold, og Kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.


9. Ejendomsforbehold

Northcom har ejendomsforbehold i alle leverede Produkter indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er betalt.


10. Garanti og reklamation

Northcom giver Kunden samme reklamations- og garantibetingelser som Northcom modtager fra leverandører. Kunden er opmærksom på, at disse betingelser kan være dårlige end udgangspunktet i henhold til salgs- og leveringsbetingelserne og købelovens bestemmelser.

Såfremt Kunden ønsker oplysninger om reklamations- og garantibetingelser for et konkret Produkt kan disse modtages ved henvendelse til Northcom eller producenten direkte.

Kunden er forpligtet til at undersøge Produktet straks det modtages. Såfremt der er fejl og mangler ved Produktet, der kunne være konstateret ved en sådan undersøgelse, men som først senere konstateres, har Kunden fortabt sin mulighed for at reklamere over disse.

Konstateres fejl eller mangler, der ikke omhandler fragtskader og tab, se. pkt. 7, skal Kunden straks og senest 3 arbejdsdage efter modtagelsen skriftligt reklamere til Northcom med specifikation af de mangler, der gøres gældende. Alle reklamationer skal sendes til e-mailadressen salg@northcom.dk.

Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet. For så vidt angår skjulte fejl og mangler udvides fristen til disse konstateres, men dog senest 3 måneder efter leveringstidspunktet.

Fra 3 måneder efter leveringstidspunktet kan Kunden ikke længere gøre fejl og mangler gældende overfor Northcom, med mindre en producenten konkret har givet bedre vilkår.

Konstateres fejl og mangler om leverer eller afhjælper Northcom såfremt muligt fejlen eller manglen.

Såfremt der gøres mangler gældende er Kunden ansvarlig for, at Produkterne indleveres til Northcom. Ønsker Kunden i stedet, at der sker udbedring på Kundens adresse kan dette aftales mod betaling af Northcoms omkostninger til transport, ekstra tidsforbrug samt øvrige omkostninger herved.

Såfremt det i forbindelse med udbedring af en mangel ved et Produkt konstateres, at manglen skyldes Kundens forkerte brug eller håndtering af Produktet faktureres Kunden for al tid, der er anvendt i forbindelse med forsøg på udbedring af manglen.


11. Software

Ved enhver leverance af software gælder de for denne software særlige licensvilkår. Disse vilkår konstituerer normalt et direkte retsforhold direkte mellem Kunden og rettighedshaveren, der alene formidles af Northcom.

Medmindre Northcom selv har programmeret software fraskriver Northcom sig ethvert ansvar for fejl og mangler ved software, og henviser kunden til at rette direkte henvendelse til rettighedshaveren.


12. Produktansvar

Northcom er ansvarlig for produktansvar med hensyn til leverede Produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte ifalde produktansvar herudover.

Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på Northcoms produktansvarsforsikring.


13. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

Northcom kan - uanset eventuelle modsatrettede vilkår i det øvrige aftalegrundlag – aldrig være ansvarlig for Kundens indirekte tab og følgeskader.

Som indirekte tab anses eksempelvis, men ikke begrænset til, driftstab, avancetab, tab af goodwill, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelse samt tab af data og omkostninger i forbindelse med retablering heraf.

Northcoms ansvar for direkte tab er begrænset til den samlede værdi af Kundens betaling for det defekte Produkt. Uanset størrelsen af betalingen for Produktet, kan Northcoms samlede erstatningsansvar ikke overstig kr. 1.000.000.


14. Returnering

Produkter tages kun retur efter forud indgået skriftlig aftale. Retursendinger skal være i ubrudt og ubeskadiget original emballage med angivelse af originalfakturaens nummer.

For de generelle vilkår og skema for RMA vedr. returnering henvises til vores hjemmeside www.northcom.dk.

Northcom forbeholder sig ret til ved kreditering at foretage et fradrag af et returneringsgebyr på 15% af Produktets værdi.


15. Force majeure

Northcom er ikke ansvarlig overfor Kunden såfremt forsinket levering, manglende levering eller mangler ved det leverede skyldes force majeure, eller force majeure lignende situationer indtræder, efter aftalens indgåelse og dette har en direkte indvirkning på Northcoms mulighed for at levere under aftalen.

Som sådanne situationer anses eksempelvis; krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved levering fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksport-restriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner hos Northcom eller leverandøren, edb-vira eller andre omstændigheder, som Northcom ikke kan kontrollere.

I tilfælde af force majeure er Northcom berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.


16. Lovvalg

Enhver tvist mellem Northcom og Kunden skal afgøres efter dansk ret ved retten i Glostrup.

 

1. juli 2015


For English version please contact Northcom directly